آبیاریمقایسه کالا (0)


قطره چکان 2 لیتر در ساعت یوروپلاست

قطره چکان 2 لیتر در ساعت یوروپلاست

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده پرسی یوروپلاست، آبدهی 2 لیتر در ساعت ..

قطره چکان 4 لیتر در ساعت یورودریپ

قطره چکان 4 لیتر در ساعت یورودریپ

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده پرسی یورودریپ، آبدهی 4 لیتر در ساعت ..

قطره چکان 4 لیتر در ساعت یوروپلاست

قطره چکان 4 لیتر در ساعت یوروپلاست

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده پرسی یوروپلاست، آبدهی 4 لیتر در ساعت ..

قطره چکان 8 لیتر در ساعت یورودریپ

قطره چکان 8 لیتر در ساعت یورودریپ

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده پرسی یورودریپ، آبدهی 8 لیتر در ساعت ..

قطره چکان8 لیتر در ساعت یوروپلاست

قطره چکان8 لیتر در ساعت یوروپلاست

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده پرسی یوروپلاست، آبدهی 8 لیتر در ساعت ..

نوار آبیاری بغل دوخت ساتین

نوار آبیاری بغل دوخت ساتین

صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی، فاصله روزنه  10cm، وزن 10/8 الی 11 کیلو گرم، دارای آبدهی 2 لیتر ..

نوار آبیاری بغل دوخت ساتین

نوار آبیاری بغل دوخت ساتین

صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی، فاصله روزنه  20cm، وزن 10/8 الی 11 کیلو گرم، دارای آبدهی 3 لیتر ..

نوار آبیاری بغل دوخت ساتین

نوار آبیاری بغل دوخت ساتین

صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی، فاصله روزنه  30cm، وزن 10/8 الی 11 کیلو گرم، دارای آبدهی 2/5  لیتر ..

قطره چکان بازشونده  2 لیتر در ساعت یوروپلاست،مدل رینبوو

قطره چکان بازشونده 2 لیتر در ساعت یوروپلاست،مدل رینبوو

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده بازشونده یوروپلاست، آبدهی 2 لیتر در ساعت ..

قطره چکان بازشونده 4 لیتر در ساعت یوروپلاست،مدل رینبوو

قطره چکان بازشونده 4 لیتر در ساعت یوروپلاست،مدل رینبوو

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده بازشونده یوروپلاست، آبدهی 4 لیتر در ساعت ..

قطره چکان بازشونده 8 لیتر در ساعت یوروپلاست،مدل رینبوو

قطره چکان بازشونده 8 لیتر در ساعت یوروپلاست،مدل رینبوو

قطره چکان کنترل فشار و خودشوینده بازشونده یوروپلاست، آبدهی 8 لیتر در ساعت ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  10cm، دارای آبدهی 1/6  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  20cm، دارای آبدهی 1/6  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  30cm، دارای آبدهی 1/6  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  10cm، دارای آبدهی  2  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  20cm، دارای آبدهی 2 لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  30cm، دارای آبدهی 2  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  10cm، دارای آبدهی  1/3 لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  20cm، دارای آبدهی 2/6  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

نوار آبیاری پلاکدار آسیا دریپ

ضخامت 180 میکرون، فاصله روزنه  30cm، دارای آبدهی 2/6  لیتر در ساعت، صادراتی ، دارای ضمانت یک فصل زراعی ..

قطره چکان بازشونده ، مدل 8 نازله بزرگ

قطره چکان بازشونده ، مدل 8 نازله بزرگ

قطره چکان غیر خودتنظیم، آبدهی 2 الی 70 لیتر در ساعت ..

قطره چکان بازشونده ، مدل پایه دار 8 نازله بزرگ

قطره چکان بازشونده ، مدل پایه دار 8 نازله بزرگ

قطره چکان غیر خودتنظیم، آبدهی 2 الی 70 لیتر در ساعت ..

قطره چکان غیر خود تنظیم بازشونده 4 لیتر در ساعت

قطره چکان غیر خود تنظیم بازشونده 4 لیتر در ساعت

قطره چکان خودشوینده بازشونده، آبدهی 4 لیتر در ساعت ..

قطره چکان غیر خود تنظیم بازشونده 8 لیتر در ساعت

قطره چکان غیر خود تنظیم بازشونده 8 لیتر در ساعت

قطره چکان خودشوینده بازشونده، آبدهی 8 لیتر در ساعت ..

نمايش 1 تا 24 از 24 (1 صفحه)